El-Fatiha

Sura El-Fatiha (arapski: الفاتحة; bos. Otvaranje ili Pristup; također se naziva i Majka Kur’na,  Lijek, Namaz, Dovoljna, Temelj…) prva je sura Kur’ana. Sastoji se od 7 ajeta, u kojima se iskazuje molba Allahu za upućivanje na pravi put i zaštita

Al–Baqara

Sura El-Bekare (arapski: سورة البقرة; bosanski: Krava) jest druga i najduža sura u Kur’anu. Naziv sure u doslovnom prijevodu s arapskog na bosanski jezik znači krava. Ubraja se u medinske sure. Prenosi se od Sehla ibn Sa’da r.a. da je

Ali–’Imran

Sura Ali Imran (arapski. آل عمران; bos.:Porodica Imranova) je treća po redoslijedu sura islamske svete knjige Kur’ana. Druga je najduža, nakon sure El-Bekara. Ubraja se u medinske sure. Prenosi se od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: „Čuo

En–Nisa

Sura En-Nisa (arapski: سورة النساء; bos.: Žene) je četvrta sura svete islamske knjige Kur’ana. Ubraja se u medinske sure, što znači da je objavljena u Medini. Sadrži 176 ajeta, što je čini trećom najdužom surom, nakon El-Bekara i Ali Imran.

Al–Ma’ida

Sura El-Ma’ide (arapski: سورة المائدة; bosanski: Trpeza) je peta sura Kur’ana. Sadrži 120 ajeta i ubraja se u medinske sure (sure koje su objavljenje u Medini). Glavne teme ove sure su poslanici Isa i Musa, njihova misija, kao i tema

Al–An’–am

Sura El-En’am (arapski سورة الأنعام) jest 6. sura svete islamske knjige Kur’ana. El-En’am u prijevodu na bosanski jezik znači: “stoka” ili “domaće životinje”. Sura El-En’am sadrži 165 ajeta i svrstava se u mekanske sure (sure objavljene u Meki). Glavne teme

Al–A’raf

Sura El-A’raf (arapski:سورة الأعراف; bosanski: “Bedemi”) jest sedma sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 206 ajeta i po vremenu objave svrstava se u mekanska sure.

Al–Anfal

Sura El-Enfal (Arapski: سورة الأنفال, “Ratni plijen”) jest 8. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 75 ajeta i po mjestu objave svrstava se u medinske sure. Objavljena je nakon Bitke na Bedru.

At–Tevba

Sura Et-Tevba (arapski: سورة التوبة, Suretu-t-tevba; bosanski: Pokajanje), također poznata kao Bera (Ultimatum (Jusuf Ali, engl. prijevod), ili u prijevodu Besima Korkuta – Obznana) jest 9. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 129 ajeta i jedna je od posljednjih medinskih

Yunus

Sura Junus (Arapskiسورة يونس) jest 10. sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 109 ajeta i svrstava se u mekanske sure (sure koje su objavljene dok je poslanik Muhammed a.s. boravio u Meki).