Tekstovi

Kako ispratiti na ahiret muslimana koji je počinio teški zločin?

Svakodnevno smo svjedoci kako muslimani čine raznorazne velike grijehe (kebaire). Neki od tih grijeha predstavljaju izuzetno teške zločine koji nanose nemjerljivu štetu našem građanskom društvu i muslimanskoj zajednici. Stoga ćemo u nastavku govoriti o načinu ukopa i dženaze počinitelja tih


Propisi tekbiri tešrika

Od ashaba r.a. prenesene su različite forme tekbiti tešrika. Svaki učenjak je na osnovu svoga idžtihada odabrao neku od formi. Hanefijski pravnici odabrali su formu koja se prenosi od Alije i Ibn Mes’uda r.a., a glasi: ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER,


Mojim Vukovijama

Piše: Asim Mehmedović Zavičaju mili moj, najljepši na svijetuNe bih te mijenjao, za cijelu planetu.Moje srce u tebi, smireno je vazdaA kada sam daleko, duša mi je prazna. Kada krenem od tebe, obuzme me tugaKao da sam izgubio, ja najboljeg


12. hadis: Hadis o besposlicama

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je rekao: „Kazao je Allahov Poslanik a.s.: ‘Od lijepog islama čovjeka je ostavljanje onoga što ga se ne tiče.‘“ Krajnji cilj islama jeste da čovjeka okiti lijepim ahlakom (ponašanjem) i osigura mu sreću


11. hadis: Hadis o sumnji

Od El–Hasan ibn Alijj, unuka Allahovog poslanika a.s. njegovog mirisnog cvijeta se prenosi da je rekao: „ Zapamtio sam od Allahovog poslanika a.s.: ‘Ostavi ono što je sumnjivo a prihvati ono što nije sumnjivo.‘“ Na temu sumnje smo govorili kada


10. hadis: Hadis o uvjetima prihvatanja

Od Ebu Hurejre r.a.  se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik a.s.: ‘Zaista je Allah Uzvišeni Dobar, ne prima osim dobro. I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, pa kaže: ‘O poslanici, hranite se


9. hadis: Hadis o zabrani i naredbi

Od Ebu Hurejre, Abdurrahman ibn Sahr r.a. se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika a.s. da je rekao: ‘Ono što sam vam zabranio klonite ga se, a ono što sam vam naredio uradite koliko možete. Jer, zaista su


8. hadis: Hadis o nepovredivosti muslimana

Od Abdullaha b. Omera r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i dok ne


7. hadis: Hadis “Vjera je nasihat”

Ebu Rukajja Temim b. Evs ed-Dari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Vjera je nasihat. Vjera je nasihat. Vjera je nasihat.“ Upitali smo: “Prema kome, Allahov Poslaniče?” Poslanik odgovori: “ Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana i svim muslimanima.”


6. hadis: Hadis o halalu i haramu

Prenosi Nu’man b. Bešir r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko