El-Fatiha

Sura El-Fatiha (arapski: الفاتحة; bos. Otvaranje ili Pristup; također se naziva i Majka Kur’na,  Lijek, Namaz, Dovoljna, Temelj…) prva je sura Kur’ana. Sastoji se od 7 ajeta, u kojima se iskazuje molba Allahu za upućivanje na pravi put i zaštita od zla. Ova sura ima posebnu ulogu u životu muslimana, jer se uči na svakom rekatu namaza. Objavljena je u Mekki i ubraja se u mekanske sure.

Od Ubejja prenosi se „da će onom ko recitira (uči) Fatihu biti data zasluga i nagrada kao da je proučio dvije trećine Kur’ana i kao da je dao milostinju svakom čovjeku, vjerniku ili vjernici“

Allah dž.š. u hadis i kudsijju kaže: “Podijelio sam namaz između Mene i Mog roba na dva dijela. Pa kada kaže: ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova’, kažem: Zahvaljuje Mi Moj rob. Pa kada kaže: ‘Milostivom, Samilosnom’ kažem: Čini Mi pohvalu Moj rob. Kada kaže: ‘Vladaru Sudnjeg dana’, kažem: Predaje Mi vlast moj rob. A kada kaže: ‘Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo’, kažem: Ovo je između Mene i Mog roba, a Mom robu pripada ono što moli. Kada kaže: ‘Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali’, kažem: Ovo je za Mog roba, a Mom robu pripada ono što traži.”