Al–Anbiya

Sura El-Enbija (arapski الأنبياء; bosanski:Vjerovjesnici) jest 21. sura u Kur’anu, svetoj knjizi muslimana. Sadrži 112. ajeta i spada u mekanske sure (one koje su objavljene u Meki). Kao što se iz samog naziva može zaključiti, u suri se uglavnom govori

El–Hagg

Sura El-Hadždž (arapski: سورة الحج; bosanski: Hadždž) jest 22. sura Kur’ana. Sastoji se od 78 ajeta i spada u medinske sure, sure objavljene u Medini. U ovoj suri je objavljen poziv na obavljanje Hadždža, po čemu je sura i nazvana.

Al–Mu’minun

Sura El-Mu’minun (arapski: المؤمنون; bosanski: Vjernici) jest 23. sura Kur’ana. Sastoji se od 118 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. U suri se spominju poslanici Nuh, Musa, Harun i indirektno Isaa, kao sin Merjemin.

An–Nur

Sura En-Nur (arapski: سورة النور; bos.: Svjetlost) je 24. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 64 ajeta i spada u medinske sure, sure objavljene u Medini.

Al–Furqan

Sura El-Furkan (arapski: سورة الفرقان; bosanski: Kriterij) dvadeset peta je sura Kur’ana. Ima 77. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

Aš–Šu’ara’

Sura Eš-Šu’ara’ (arapski: الشعراء; bosanski: Pjesnici) dvadeset šesta je sura Kur’ana. Sastoji se od 227 ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Jedna je od sura koje počinju s karakterističnim početkom jer počinje harfom Ta-sin-mim[1].

An–Naml

Sura En-Neml (arapski: سورة الأحزاب; bosanski: Mravi) jest 27. sura Kur’ana. Sadrži 93 ajeta i objavljena je u Meki što znači da se ubraja u mekanske sure.

Al–Qasas

Sura El-Kasas (arapski: سورة القصص; bos.:Kazivanje) jest 28. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 88 ajeta i ubraja se u mekanske sure. Kao što joj i sam naziv na bosanskom jeziku govori, sura El-Kasas jest u stvari kazivanje o događajima

Al–’Ankabut

Sura El-Ankebut (arap. العنكبوت‏; bos. Pauk) 29. je sura Kur’ana. Sadrži 29 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. Jedna je od sura koje su nazvane po nekoj od životinja. Ostale takve sure su: El-Bekare (Krava), En-Nahl

Ar–Rum

Sura Er-Rum (arapski: سورة الرّوم; bos.:Bizantinci) je 30. sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 60 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki.