Prispijevanje u džemat

Namaz je stub vjere. Zbog toga je svaki musliman dužan redovno klanjati namaz. Rekli smo da se namaz može klanjati pojedinačno i u džematu, ali je namaz u džematu puno vredniji. Zbog toga bi svaki musliman trebao da se potrudi da što više namaza klanja u džematu. Kako bi zaradio još više sevapa, vjernik bi trebao doći ranije u džamiju, kako bi isčekivao namaz i prisustvovao početnom tekbiru. Koliko je vrijedno prisustvovanje početnom tekbiru najbolje nam govori sljedeća predaja u kojoj se kaže: ”Ko četrdeset dana klanja namaz u džematu, prisustvujući početnom tekbiru, Allah će ga osloboditi od dvoje: od vatre i munafikluka.” Ali bez obzira koliko se trudili da na vrijeme dođemo u džemat nekad se desi da zakasnimo na namaz u džematu.

  • Kako pristupiti kada osoba dođe u džemat, a imam je već započeo sa klanjanjem farz namaza?

Ko dođe u džemat, a imam već klanja farz namaz, pristupit će namazu bez klanjanja sunneta, osim ako dođe u džemat na sabah namaz, a imam već klanja farz, klanjat će sunnet, a tek onda se priključiti džematu. Ovako neće postupiti samo u slučaju ako se boji da će imam završiti farz prije nego on klanja sabahski sunnnet. Računa se da je osoba je stigla na rekat, ako je stigla prije nego se imam vratio sa rukua, a na namaz ako je stigla prije nego je imam predao selam. Priključit će se džematu ondje gdje stigla, bez žurbe. Zapamtiti na koji je rekat prispjela, i koliko treba naknadno klanjati rekata. Izgovorit će tekbir u uspravnom položaju i pristupiti za imamom. Ukoliko se radi o dnevnom namazu u kojem imam uči u sebi, proučiti će Subhaneke odmah nakon tekbira, a Euzu i Bismilu kada bude naklanjavao propuštene rekate. Ukoliko se radi o noćnom namazu u kojem imam uči naglas, učit će Subhaneke kada bude naklanjavao prvi rekat. Pratit će imama sve do selama. Kada imam preda selam na desnu stranu, osoba neće predavati selama, kada krene predati selam na lijevu stranu, izgovorit će tekbir ustati i naklnjati propuštene rakate.

Osoba nije klanjala namaz u džematu, ako stigne na jedan rekat, već je stigla na nagradu klanjanja namaza u džematu. 

  • Kako naklanjati propuštene rekate?

Kada imam preda selam na desnu stranu, osoba neće predavati selama, kada krene predati selam na lijevu stranu, izgovorit će tekbir ustati i naklnjati propuštene rekate. Na rekatima će učiti ono što se inače uči kod propuštenih rekata. Nakon svaka dva, računa se ukupan broj klanjanih rekata, sjedi i uči et-tehijatu. Na zadnjem rekatu kojeg naklnjava uči et-tehijjatu, salevate i dovu i preda selam. Ako pogriješi u dijelu kojeg sam naklanjava učinit će sehvi sedždu, a ukoliko imam učini sehvi sedždu pratit će ga.

  • Kako postupiti, ako počnemo klanjati sami, a onda se formira džemat?

Osoba će prekinut svoj namaz, i priključiti se džematu, ako nije učinila sedždu, ili je učinila u dvorekatnom namazu. Ali ako je učinila sedždu u četverorekatnom namazu, klanjat će još jedan rekat, predati selam i priključiti se džematu. Ako je osoba klanjala tri rekata završit će i četvrti rekat, i ne mora se priključivati džematu, osim ako hoće, ali joj se onda to broji ko nafila. Ako je ustala na treći rekat, a nije učinila sedždu, predat će selam stojeći i priključiti se džematu. Ako klanja džumanski sunnet, a počne hutba, predat će selam nakon drugog rekata, a nakon farza će naklanjati sunnet.