Peti islamski šart – Hadž

 • Definicija hadža

Riječ „hadž“ u arapskom jeziku znači: željeti, namjeravati, ciljati i uputiti se prema ili do. Hadž je posjeta Kabe radi obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uvjetima.

 • Pravna kvalifikacija hadža

Hadž je propisan Kur’anom  krajem 9. g.h. Hadž je stroga vjerska dužnost (farz) svakom muslimanu ukoliko se ispune određeni uvjeti i  jedan je od 5 islamskih šarti. Hadž je naređen Kur‘anom i sunnetom Poslanika a.s. Allah dž.š. kaže: „Hadž  je dužan, Allaha radi, obaviti svako onaj ko je u mogućnosti.“  Poslanik a.s. kaže: “ Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s, Njegov poslanik, obavljanju namaza , davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana.“

 • Vrijednost hadža

Mnogo je hadisa koji govore o vrijednosti hadža, a ovom prilikom spomenut ćemo samo dva: “ Onaj   ko obavi hadž bez griješenja i ružnih riječi, vratit će se s hadža čist od grijeha  kao na dan kada ga je majka rodila.“ “ Za pimljen hadž ne postoji nikakva druga nagrada osim dženneta.”

 • Uvjeti obaveznosti hadža

Da bi hadž nekome bio stroga obaveza, moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

 1. Da je musliman;
 2. Da je punoljetan;
 3. Da je pametan i umno zdrav;
 4. Da je imovinski u mogućnosti da obavi hadž;
 5. Vrijeme nastupanja hadža (oglasa);
 6. Da je fizički zdrav;
 7. Da je na putu sigurna za sebe i svoj imetak;
 8. Da žena putuje u pratnji muža ili nekog drugog od bliže rodbine, koji su joj mahrem.

Osoba koja ne ispunjava posljednja tri uvjeta, nije dužna obaviti hadž lično, ali je dužna naći nekoga ko će obaviti hadž za nju, i ta osoba se zove bedel.

 • Farzovi hadža
 1. Ihram- Ihram označava nijet za stupanje u obred. Sastoji se od nijeta i učenja telbije, a podrazumijeva oblačenje ihrama;
 2. Boravak na Arefatu;
 3. Tavafuz-zijare

Napomena: Obavezno je poštovati redoslijed obavljanja farzova, kao i njihovo obavljanje u tačno određeno vrijeme i tačno određenom mjestu

 • Vadžibi hadža
 1. Sa‘j (hodanje) između Safe i Merve;
 2. Boravak na Muzdelifi, poslije sabaha 10. zul hidžeta;
 3. Bacanje kamenčića;
 4. Brijanje glave ili šišanje;
 5. Tavaful vedda‘ – oproštajni tavaf.

Napomena: Ukoliko bude izostavljen jedan od vadžiba, nenamjerno, hadž je ispravan, s tim da se mora ponoviti ili zaklati kurban.

 • Hadžske zabrane

Kada osoba na Mikatu zanijeti da će učiniti hadž, zabranjeno joj je sljedeće:

– Imati spolni odnos;

– Govoriti i raditi bestidne riječi i djela;

– Činiti bilo kakve grijehe;

– Svađa i prepirka;

– Lov, ubijanje insekata;

– Mirisanje, rezanje noktiju, brijanje i šišanje glave i drugih dijelova tijela;

– Korištenje mirisnih sapuna i šampona prilikom kupanja;

– Pokrivanje glave muškarcima, a lica i muškarcima i ženama;

– Občanje bilo čega što nisu ihrami, odnosno bilo kakve šivene odjeće;

– Oblačenje čarapa, obuće koja prekriva većinu stopla, za muškarce, dok je ženama dozvoljeno.

Sve zabrane prestaju nakon bacanja kamenčića i šišanja, osim zabrane spolnog odnosa, ova zabrana prestaje nakon učinjenog tavafa.

 • Umra

Jedno od značenja umre u arapskom jeziku jeste posjeta. Umra je posjeta Kabi radi obavljanja tavafa i sa‘ja. Prema većini hanefijskih učenjaka umra spada u suneti muekkede.  Poslanik a.s. kaže: “Umra briše grijehe koji su počinjeni između nje i prethodne umre.“ Za razliku od hadža umra se može obaviti tokom cijele godine, sem vremena hadža, a najvrednija umra je uz ramazan. Umra se sastoji od ihrama (nijet i telbija) i tavafa (farz) i sa‘ja i brijanja glave ili šišanja (vadžib).

Šema obavljanja hadža:

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: