Četvrti islamski šart – Zekat

 • Definicija zekata

Riječ zekat znači: rast, čišćenje, uvećanje…, dok definicija zekata glasi: Zekat je izdvajanje određenog dijela imovine, koja dostiže vrijednost nisaba, od strane imućne osobe, naređen je Kur’anom, a detaljno objašnjen u hadisima Poslanika a.s.

 • Utemeljenost zekata

Zekat je naređen 2. godine po hidžri ili 624. gregorijanske godine, u Mekki. Zekat je utemeljen u Kur’anu: „I namaz obavljajte i zekat dajite…“; hadisu: „Osigurajte svoju imovinu izdvajanjem zekata.“ i koncenzusu islamskih učenjaka.

 • Koristi zekata

Mnogobrojne su koristi zekata, a mi ćemo navesti samo neke:

 1. Uzrokuje napredak i rast imovine, jer Allah dž.š. kaže: “Što god vi udijelite, On će to nadoknaditi.” A u hadisu se kaže: “Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.” 
 1. Osigurava našu imovinu, jer Poslanik a.s. kaže: ”Osigurajte svoju imovinu davanjem zekata.”
 1. Čisti našu imovinu, jer Allah dž.š. kaže: ”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna.”
  Rekao je Muhammed, a.s.: ”Allah je propisao zekat da se njime očisti postojeći dio vašeg imetka, a nasljedstvo odredio u imecima koji ostaju iza vas.” 
 2. Allah će nas nagraditi za davanje zekata, jer Allah dž.š. kaže: ”Ono što žele vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji zekat daju.”
 3. Zekat nas čuva džehennemske vatre;
 4. Davanje zekata unapređuje ljudske odnose, jer Allah dž.š. kaže: „Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se ono bude u vatri džehennemskoj usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!”
 • Ko je dužan dati zekat?

Zekat je dužan dati svaki musliman koji je punoljetan (po islamu) i pametan, slobodan i koji posjeduje nisab koji je prekogodinio i imovina na koju daje zekat mora biti halal.  Nisab je određena vrijednost ili količina imovine koju fizičko ili pravno lice treba posjedovati tokom godinu dana da bi podlijegala obavezi zekata.

 • Ko nije dužan dati zekat?

Zekat nije dužna dati osoba koja nije umno zdrava kao ni maloljetna osoba, niti je iko dužan iz njihovog imetka izdvojiti zekat. Zekat nije dužna dati ni ona osoba koja ne posjeduje imovinu u visini nisaba. Zakat nećemo dati ako ne posjedujemo imovinu na koju se daje zekat, a imovina nakoju ne dajemo zekat jeste; kuća, auto, zemlja, alati sa kojim radimo, nakit koji nosimo…bez obzira koliko tog imetka bilo. Ako nisab posjedujemo u jednom trenutku hidžretske godine, a on nije prekogodinio nećemo dati zekat. Zekat nije dužna dati ni osoba koja je prezadužena, a pod prezaduženom osobom podrazumijevamo ono osobu koja je toliko dužna da bi joj sva ta imovina otišla za dug kad bi je isplatila, ili joj ne bi ostalo bar toliko koliko bi iznosio nisab.

 • Koja imovina podliježe zekatu?

Zekat se daje na:

– Zlato, srebro, novac, vreijednosne papire….Osoba koja posjeduje 91,6 g zlata ili više, 641,5 g srebra ili više ili vrijednosne papire čija vrijednost dostiže visinu nisaba, ona je dužna dati od ukupne količine navedene imovine na ime zekata 2.5%.

– Poljoprivredne proizvode…Ne postoji nisab na poljoprivredne proizvode po hanefisjkom mezhebu. Nego se na ukupni doprinos daje 5%, ako je navodnjavanje prirodno, odnosno 10%, ako je navodanjavanje vještačko.

– Stoku..Osoba koja posjeduje 30 grla krupne stoke (goveda) izdvojit će na ime zekata 1 grlo staro dvije godine. Dok osoba koja posjeduje 40 grla sitne stoke (ovce, koze…) izdvojit će na ime zekata 1 grlo.

– Rudno mineralna bogatstva… Rudno mineralna bogatstva su prirodna blaga do kojih se dolazi iskopavanjem. Zekat na rudno-minerlana bogatstva je 20% od ukupne vrijednosti, nakon što se oduzmu troškovi dolaska do tog blaga. Ovaj zekat se daje odmah po ostvarenju dobiti.

– Trgovačka roba… Roba kojom osoba trguje radi ostvarenja dobiti. Zekat na trgovačku robu se radi tako što ćemo prije obračuna napraviti popis robe, zatim dodati zarađeni iznos, a zatim oduzeti dugove, ako posjedujemo i nakon godinu dana nisab dužni smo izdvojiti 2,5%.

– Pronađeno blago… Je roba koju pronađemo iskopom, a čiji se vlasnik ne zna. Dužni smo na ime zekata izdvojiti 20%.

 • Kome se daje zekat?

Allah dž.š. u Kur’anu kaže da se zekat daje jednoj od sljedećih kategorija: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.”

Zekat se prikuplja institucionalno, pa je tako za prikupljanje zekata u Bosni i Hercegovini zadužena Islamska zajednica, koja zekat prikuplja u posebni fond Bejtul mal, a onda odatle raspoređuje prikupljena sredstva prioritetnim kategorijama koje su navedene u prethodnom ajetu.

Bejtul- mal je fond Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u koji se izdvajaju sredstva zekata, sadekatul fitra i drugi prihodi, koji se raspoređuju shodno kur’anskoj odredbi.

 • Kome se ne daje zekat?

Zekat ne možemo dati sljedećim kategorijama ljudi:

– Nemuslimanu;

– Imućnom čovjeku;

– Maloljetnom djetetu imućnog čovjeka;

– Uzlaznoj (babo, mama, djed, nena…) i silaznoj rodbini (sin, kći, unuk, unuka…);

– Supruga mužu;

– U trajni vakuf (džamije, bolnice, škole…);

– Za ukop umrlog ili isplatu njegova duga siromašnog;

– Za liječenje.

 • Sadekatul fitr

Svakom imućnom muslimanu vadžib je dati bajramsku sadaku ili sadaku za svršetak posta, zvanu sadekai fitr. Dužnost davanja sadekatul fitra nastaje pojavom zore prvog dana ševvala i traje do klanjanja bajram namaza. Odrasla osoba izdvaja sadekatul fitr za sebe i za onoga za čiju je opskrbu zadužen od porodice. Sadekatul fitr se daje onim kojima se daje i zekat, a kome se ne može dati zekat ne može se dati ni sadekatul fitr.  Sadekatul fitr je dužan dati svaki imućan musliman koji kod sebe ima hrane više od onoga koliko mu je potrebno za opskrbu njega i njegove porodice, noć uoči bajrama i na sami bajram. Visina sadekatul fitra je jednodnevna ishrana, a može se dati u novcu u protuvrijednosti jednodnevne ishrane.

 • Koje su posljedice nedavanja zekata i sadekatul fitra?

Osoba koja ne bi davala zekat bila bi griješna, ali ako bi zanegirala obavezu davanja zekata postala bi nevjernik. Onaj ko namjerno odgodi izdvajanje sadekatul fitra, bit će griješan i to će mu se smatrati dugom koji je obavezan naknadno izdvojiti.

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: