Šesti imanski šart: Vjerujem u Božije određenje

  • Definicija

Prije nego što bilo šta kažemo o ovoj našoj lekciji, osvrnimo se na definicije dva ključna termina:

KADER (sudbina) – je Allahovo određenje, za čije vrijeme, mjesto, osobine i način izvršavanja zna samo Allah dž.š.

KADÃ (određenje) – su stvari koje je Allah dž.š. odredio i koje će se desiti kada za to dođe vrijeme.

Drugim riječima, KADÃ je sveopća i sveobuhvatna (Allahova) praiskonska odredba, dok KADER označava sve pojedinosti i detalje te odredbe. Vjerovanje u određenje podrzumijeva čvrsto uvjerenje i vjerovanje da je Allah dž.š.  odredio sudbinu stvorenjima prije nego ih je stvorio. Lljudska sudbina je zapisana u Levhi mahfuzu.

  • Ajeti i hadisi o Božijem određenju

Allah dž.š. kaže: Reci: ‘Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar nas.’”  „A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće.“  „Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, – to je Allahu, uistinu, lahko.“ 

Poslanik a.s. kaže: “Po Allahovom naređenju ispisano je određenje svih stvorenja, pedeset hiljada godina prije nego je stvorio Zemlju i nebesa, dok je Njegov ‘Arš bio na vodi.„ „Radite što želite, ali biće onako kako Allah odredi.“ „… Allah pošalje meleka kome se naredi da zapiše četiri odredbe: njegovo djelo, opskrbu, konac života i da li će biti sretan ili nesretan.

  • Neispravno!!!

Neki ljudi govore: „Šta ću džabe klanjati, postiti, dijeliti sadaku i raditi druga dobra djela kada je Allah sve unaprijed odredio. Tako da ću ja u džennet ili džehennem shodno Božijoj odredbi, bez obzira koliko se ja trudio ili ne.“ Allah dž.š. nas uči da ovako govore samo nevjernici, pa kaže: ”Mnogobošci će govoriti: ‘Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali…”

  • Ispravno!!!

Sve se događa po Allahovoj dž.š. odredbi i ništa se na svijetu ne može dogoditi bez Njegovog znanja, određenja i volje. Mi muslimani vjerujemo da Allah jeste sve unaprijed zapisao i odredio, ali isto tako vjerujemo da čovjek ima slobodnu volju, izbor, da li da učini dobro ili zlo, lijepo ili ružno… Zapamtimo dvije ključne rečenice:

  1. Allah dž.š. ima APSOLUTNU SLOBODNU VOLJU, a čovjek DJELIMIČNU.
  2. TRUD je od nas, a REZULTAT od Allaha dž.š.
  • Kako postupiti u iskušenju?

Kada čovjeka zadesi nešto što ne voli, obaveza mu je postupiti na sljedeći način:

  1. Biti strpljiv na iskušenju koje mu je Allah poslao, ne žalostiti se i ne očajavati, jer sve što nas je snašlo nije nas moglo obići, i sve što nas je obišlo nije nas moglo snaći. Poslanik a.s. kaže: „Ti nećeš osjetiti slast imana (vjerovanja) sve dok ne budeš znao da sve ono što te zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti.“
  1. Biti zadovoljan, i zahvalan, sa Allahovom odredbom, jer je to uvjet potpunog vjerovanja. Poslanik a.s. kaže: „Čudan li je slučaj sa vjernikom! Sve što mu se desi za njega je dobro. A tako nije nikome, osim vjerniku. Ako ga zadesi sreća, zahvali se (ELHAMDULILLAH), pa dobije nagradu zato. A ako ga zadesi nesreća, strpi se, pa ponovo dobije nagradu za to.“
  1. Ako želimo da otklonimo nedaće koje su nas snašle, onda ćemo uputiti dovu Allahu dž.š., dijeliti sadaku i tražiti izlaz iz stanja koje nas je zadesilo. Poslanik a.s. kaže: Sudbinu ne može spriječiti ništa drugo, osim dove.”

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: