Da li je Allah dao prednost muškarcima nad ženama?

Allah dž.š. kaže: „Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti.“ (En-Nisa, 34.)

Ovaj ajet vrlo jasno govori o uređenju braka. Ako bolje pogledamo ajet uviđamo da kontekst uopće ne govori o prednosti bioloških muškaraca nad biološkim ženama, nego govori o bračnim odnosima, o tome da su ridžal odgovorni (zaduženi) za nisaa i to sa jasno nevedenim razlozima za to.

Bitno je naglasiti da termin ridžal (رجال) nije ekskluzivan za osobe muškog spola, kao što ni termin nisaa (نساء) nije ekskluzivan za osobe ženskog spola, te se to može jasno vidjeti kroz Kur’an, i uočljivo je onima koji prate gdje i kako se koriste ovi izrazi kroz kur’anski tekst.

Također, treba naglasiti da je pomenuto zaduženje ili odgovornost na početku ajeta uslovljeno sposobnošću i financijama. Bez imalo sumnje, ne ispunjavanjem uslova gubi se status. Ako imaš to dvoje, onda si od ridžal, ako nemaš onda si od nisaa, bez obzira na tvoj spol.

Puno je današnjih muškaraca koji su po ovom tumačenju ajeta nisaa (žene), jer od njih nikakve koristi nema, a i puno je današnjih žena koje su zbog svoje sposobnosti i privređivanju miljama iznad tih muškaraca.