Sura El-Ma’un

  • Opće karakteristike

Sura El-Ma’un je 107. sura u Kur’anu. 17. sura po redoslijedu obajve. Ima 7 ajeta, 25 riječi i 119 harfova. Objavljena je u Mekki.

  • Imena sure

Ereejte – Znaš li

Ed-Din – Sudnji dan

El-Jetim – Siroče

Et-Tekzib – Poricanje

  • Povod objave

Povodom Ebu Sufjana koji je svake sedmice klao devu, pa je jednom prilikom siroče zatražilo od njega nešto malo mesa, a on ga je išibao i otjerao svojim prutom, nakon čega je objavljena ova sura.

  • Sura El-Ma’un glasi:

BISMILLĀHIR RAHMĀNIR RAHĪM.

ERE’EJTEL LEZĪ JUKEZZIBU BID DĪN

FE ZĀLIKEL LEZĪ JEDU’UL JETĪM

VE LĀ JEHUDDU ‘ALĀ TAĀMIL MISKĪN

FE VEJLUN LIL MUSALLĪN

EL LEZĪNE HUM AN SALĀTIHIM SĀHUN

EL LEZĪNE HUM JURĀ’ŪN

VE JEMNEŪNEL MĀ’ŪN.

  • Prijevod sure El-Ma’un

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

ZNAŠ LI TI ONOGA KOJI ONAJ SVIJET PORIČE?

PA TO JE ONAJ KOJI GRUBO ODBIJA SIROČE.

I KOJI DA SE NAHRANI SIROMAH NE PODSTIČE.

A TEŠKO ONIMA KOJI, KAD NAMAZ OBAVLJAJU,

NAMAZ SVOJ KAKO TREBA NE OBAVLJAJU,

KOJI SE SAMO PRETVARAJU

I NIKOME NIŠTA NI U NARUČJE NE DAJU.

  • Osobine nevjernika

1.Negira proživljenje i nagradu na drugom svijetu.

2.Grubo odbija od sebe jetima.

3.Ne podstiče da se nahrani siromah.

  • Osobine licemjera

1.Nemarni su prema namazu.

2.Pretvaraju se u svojim djelima.

3.Nikome ništa čak ni u zajam ne daju.