Sura El-Kafirun

  • Opće karakteristike

Sura El-Kafirun je 109. kur’anska sura. Ima 6 ajeta, 24 riječi i 94 harfa. Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju sa kul. Sura El-Kafirun je objavljena u Mekki. Sura naređuje odricanje od obožavanja bilo koga, sem Allaha.

  • Imena sure El-Kafirun

El-Ihlas jer poziva na iskreno obožavanje samo jedinog Allaha.

El-Munabeza jer naređuje odbacivanje svih božanstava, mimo Allaha.

El-Mukaškaša jer ukazuje na čistoću od mnogoboštva.

  • Povod objave

Ibn Abbas r.a. prenosi da je grupa Kurejšija pozvala Vjerovjesnika a.s. i rekla mu: “Slijedi našu vjeru i mi ćemo slijediti tvoju. Obožavat ćemo tvoga Boga godinu dana, a onda ti obožavaj naša božanstva godinu, pa ako ustanovimo daje ono što ti propovijedaš bolje od onoga što mi slijedimo, mi ćemo prigrliti tvoju vjeru, a ako je ono na čemu smo mi bolje od onoga čemu ti pozivaš, onda se ti povinuj našoj vjeri.” Poslanik a.s. na to reče: “Neka me Allah sačuva da Mu pripišem sudruga.” Tim je povodom Allah a.s. objavio ovu suru i ajet: “Reci: ‘Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!’” (Ez-Zumer, 64) Ujutro se Poslanik a.s.zaputio u Mesdžidul-haram, u kojem je bila skupina Kurejšija, pa im je proučio suru El-Kafirun sve do posljednjeg ajeta, nakon čega se ražalostiše i izgubiše nadu, te nakon toga počeše uznemiravati njega i njegove drugove.

  • Sure El-Kafirun glasi:

BISMILLĀHIR-RAHMĀNIR-RAHĪM.

KUL JĀ EJJUHEL-KĀFIRŪN.

LĀ E’ABUDU MĀ TA’BUDŪN.

VE LĀ ENTUM ĀBIDŪNE MĀ E’ABUD.

VE LĀ ENE ĀBIDUN MĀ ‘ABETTUM .

VE LĀ ENTUM ‘ĀBIDŪNE MĀ E’ABUD.

LEKUM DĪNUKUM VE LIJE DĪN.

  • Prijevod sure El-Kafirun glasi:

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

RECI: „O VI NEVJERNICI,

JA SE NEĆU KLANJATI ONIMA KOJIMA SE VI KLANJATE,

A NI VI SE NEĆETE KLANJATI ONOME KOME SE JA KLANJAM,

JA SE NISAM KLANJAO ONIMA KOJIMA STE SE VI KLANJALI

A NI VI SE NISTE KLANJALI ONOME KOME SAM SE JA KLANJAO.

VAMA VAŠA VJERA A MENI MOJA!“

  • Vrijednost sure

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao: “Reci: ‘O vi nevjernici’”, vrijedi koliko četvrtina Kur’ana.”

Abdullah b. Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Sura Kul huvallahu ehad jednaka je trećini Kur’ana, dok je sura Kul ja ejjuhel-kafirun jednaka četvrtini Kur’ana.” 

  • Kada učimo suru El-Kafirun

U namaz poslije obavljenog tavafa.

Džabir r.a. kazuje: “Allahov Poslanik a.s. na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa učio je sure Kul ja ejjuhel-kafirun i Kul huvallahu ehad.”

Na sabahskom sunnetu.

Na drugom rekatu vitr namaza.

Kada legnemo u postelju.

Vjerovjesnik a.s. rekao: “Kad legneš u postelju, prouči Kul ja ejjuhel-kafirun do kraja, jer se ovom surom odriče od mnogoboštva.”