ELIF LAM MIM (sura El-Beqare 1-5. ajeta)

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

1. ELIF LAM MIM
2. ZALIKEL KITABU LA RAJBE FIH. HUDEN LIL MUTTEKIN.
3. ELLEZINE JU’MINUNE BIL GAJBI VE JUKIMUNES SALATE VE MIMMA RAZAKNAHUM JUNFIKUN.
4. VELLEZINE JU’MINUNE BI MA UNZILE ILEJKE VE MA UNZILE MIN KABLIK. VE BIL AHIRETI HUM JUKINUN.
5. ULAIKE ‘ALA HUDEN MIN RABBIHIM. VE ULAIKE HUMUL MUFLIHUN.

  • Prijevod glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Elif Lam Mim.
Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.
Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.
I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.