Prvi imanski šart: Vjerujem u Allaha

 • Džibrilov hadis

Omer r.a. je rekao: “Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika a.s. pomoli se pred nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose. Tragovi putovanja na njemu se nisu primjećivali, a niko od nas ga nije poznavao. Sjede do Allahovog Poslanika a.s. i prisloni svoja koljena uz njegova, a stavi svoje ruke na svoja stegna i reče:

‘O Muhammede, izvijesti me, šta je islam?’ Allahov Poslanik a.s. reče: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog istinskog boga, osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hodočastiš Ka’bu, ako budeš u mogućnosti.’ Onda reče onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu govoriš!’ Kaže Omer: “Mi mu se začudismo, pita ga, a onda mu kaže: ‘Istinu govoriš.’

Nakon toga reče taj čovjek: ‘Izvijesti me, šta je iman?’ Allahov Poslanik a.s. reče: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu dobra i zla.’ Nepoznati čovjek potvrdi: ‘Istinu govoriš.’

Zatim reče: ‘Izvijesti me, šta je ihsan?’ Allahov Poslanik a.s. reče: ‘Ihsan je da činiš ibadet Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi.’ ‘Istinu govoriš’ reče nepoznati čovjek.

Zatim reče: ‘Izvijesti me o Sudnjem danu?’ Allahov Poslanik a.s. odgovori: ‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.’

Neznanac reče: ‘Onda me izvijesti o predznacima Sudnjeg dana?’ Allahov Poslanik a.s.reče: ‘Da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada.’”

Omer r.a. je rekao: “Zatim ode nepoznati čovjek, a ja sam neko vrijeme bio odsutan sve dok mi Allahov Poslanik a.s. ne reče: ‘Omere, znaš li ko je onaj što me je zapitkivao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Allahov Poslanik a.s. reče: ‘Ovo je bio Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.’”

 • Opis Allaha – Spoznaja Allaha

Prvi imanski šart jeste Amentu billahi – Ja vjerujem u Allaha. Kur’an je knjiga u kojoj se nalaze odgovori i objašnjenja za sve stvari, pa tako i odgovor na pitanja: Ko je Allaha? Opis Allaha?…Allah je sebe opisao  u Kur’anu na najsavršeniji i najljepši način, spomenuvši svoja svojstva (sifate) i lijepa imena (el-esmaul-husna). Najbolji opis i definiciju Allaha nalazimo u prijevodu sure El-Ihlas: „Reci, On Allah jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio. I rođen nije. I niko Mu ravan nije.“

Ali postoje i mnogi drugi opisi poput:

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!” (El-Beqare, 255.) “Allah nije ničemu sličan” (Šura, 11.)

Na osnovu kur’anskih ajeta, na osnovu Njegovih svojstava i lijepih imena mi spoznajemo i vjerujemo u Allaha dž.š.

 • Allahovi sifati (svojstva)

Allahovih svojstava ima 14, a oni se dijele u dvije grupe:

 1. Es sifatu zatijje – Svojstva Allahovog bića;
 2. Es saifatu subutijje – Svojstva Allahova savršenstva.

Es sifatu zatijjeSvojstva Allahovog bića su:

 1. VUDŽUD – Allah ima i postoji;
 2. VAHDANIJJET- Allah je jedan;
 3. KIDEM – Allah je oduvijek;
 4. BEKA – Allah je zauvijek;
 5. MUHALEFETUN LIL HAVADISI – Allah ničemu nije sličan;
 6. KIJAMUN BI NEFSIHI – Allah sam po sebi opstoji.

Es saifatu subutijje – Svojstva Allahova savršenstva su:

 1. HAJAT – Allah živi Svojim vječnim životom;
 2. ‘ILM – Allah sve zna;
 3. SEM’ – Allah sve čuje;
 4. BESAR – Allah sve vidi;
 5. IRADET – Allah sve svojom voljom čini;
 6. KUDRET – Allah je svemoćan;
 7. KELAM – Allah govori Svoji govorom;
 8. TEKVIN – Allah sve stvara, održava i rastvara.
 • El esmaul husna – Allahova lijepa imena

Vlastito Božije ime je Allah, spomenuto je u Kur’anu 2698 puta. Allah ima 99 lijepih imena, a Poslanik a.s. nam poručuje da onaj ko ih nauči i primijeni u svom životu ući će u džennet.

Postoje dvije grupe Allahovih lijepih imena:

 1. Esmaul džemal – Imena ljepote;
 2. Esmaul dželal – imena uzvišenosti.

Lijepo je kada molimo Allaha za nešto, da Ga molimo onim imenom koji je sukladan našoj dovi. Npr. Ako želimo da nam podari nafaku, da Ga molimo imenom Er- Rezak- Opskrbitelj isl. Zabranjeno je Allahovim stvorenjima nadijevati Allahova imena.

Neka Allahova lijepa imena su:

 1. ALLAH – Bog je Jedan;
 2. ER RAHMAN – Milostivi;
 3. ER RAHIM – Samilosni;
 4. EL MALIK – Vladar;
 5. EL KUDDUS – Sveti;
 6. ES SELAM – Izvor mira;
 7. EL MU’MIN – Davatelj sigurnosti;
 8. EL MUHEJMIN – Zaštitnik;
 9. EL ‘AZIZ – Moćni;
 10. EL DŽEBBAR – Silni;
 11. EL MUTEKEBBIR – Veličanstveni;
 12. EL HALIK – Tvorac;
 13. EL BARI’ – Stvoritelj;
 14. EL MUSAVVIR – Darovatelj oblika;
 15. EL GAFFAR – Koji prašta;
 16. EL KAHHAR – Nadmoćni pobjednik;
 17. EL VEHHAB –Darovatelj;
 18. ER REZAK – Opskrbitelj;
 19. EL FETTAH – Koji sve otvara;
 20. EL ‘ALIM – Sveznajući…
 • Čime potvrđujemo vjerovanje u Allaha?

Svoje vjerovanje u postojanje Allaha dž.š. iskazujemo riječima : LA ILAHE ILLELLAH što znači: Nema boga, osim Boga (Allaha). Poslanik a.s. kaže: „Ko iskreno izgovori riječi šehadeta, La ilahe illellah, ući će u džennet.“

Bi rečeno Vehb b. Munebbihu: „Zar nije La ilahe illallah ključ od dženneta?“ Reče: „Jeste, ali svaki ključ ima i svoje zube, pa ako dođeš s ispravnim ključem otvoriće ti se, a ako ne dođeš s ispravnim ključem neće ti se otvoriti!“

Šta su zubi džennetskog ključa? Zubi džennetskog ključa označavaju ispunjavanje Allahovih naredbi, a kloniti se Allahovih zabrana.

 • Dokazi Allahovog postojanja

Postoji mnogo dokaza Allahovog postojanja, ali islamski učenjaci najčešće navode sljedeće dokaze:

 1. Razumski dokazi;
 2. Moralni dokazi;
 3. Historijski dokazi.
 • Razumski dokazi

Čovjek je biće kome je Allah dao razum i volju. Zato čovjek stalno razmišlja, posmatra istražuje… Posmatrajući prirodu (svemir, zvijezde, planine, rijeke…) postavlja sebi pitanje, kako je sve to nastalo? Odgovor na ovo pitanje,možemo dati na jedan od tri načina:

 1. Slučajno, što ljudski razum automatski odbija;
 2. Samostavaranjem, što ljudski razum također odbija;
 3. Stvaranjem od strane Stvoritelja, Onoga koji upravlja i vlada, svime što vidimo i ne vidimo, a on se zove Allah dž.š.

Kaže Allah, dž.š.: “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.” (Et-Tur, 35.-37.) Kako bi nas potakao na razmišljanje Allah dž.š. nam u Kur’anu navodi primjer mušice, lađe koja morem plovi, smjenu dana i noći… Jedan beduin je upitan o postojanju Boga, pa je rekao:  “Izmet (balaga) ukazuje na postojanje deve u blizini, a trag ukazuje da je neko prošao putem. Zar nebo, ukrašeno sazvježđima, Zemlja isprepletena putevima, more ispunjeno valovima, mrkla noć i svjetli dan, ne ukazuju na postojanje Sveznajućeg?” 

 • Moralni dokazi

Šta je to moral? Odgovor na ovo pitanje zavisi od čovjeka do čovjeka. Postoji samo jedna univerzlana definicija morala. Ova definicja, osjećaj moralnosti je usađen u svima nama (životinjama i ljudima). Npr. mačka nakon obavljanja nužde instiktivno zagrne svoju nečist, čovjekov ima savjest po kojoj radi… Ko je dao tu univerzalnu definiciju? Ovu definiciju mora dati Onaj koji je iznad onoga kome se definicija daje, a to je Allah dž.š. Zaključujemo: Postojanje moralnog zakona nužno ukazuje na postojanje Allaha dž.š.

 • Historijski dokaz

Temelji se na zajedničkom stavu cijelog čovječanstva da postoji veća sila. Nikad u historiji nije zabilježena ljudska zajednica bez vjere, što znači da su sve te zajednice vjerovale u postojanje veće sile od njih samih. Neke od tih zajednica su vjerovale u kipove, neke u životinje, u nebeska tijela, u vatru… Sve ovo ne ukazuje na ispravnost tih vjerovanja, ali ukazuje na historijsku potrebu čovjeka da vjeruje u postojanje veće sile od njega.

 • Tewhid

Šta je tewhid? Riječ tewhid znači učiniti nešto jednim. Tewhid u šerijatu znači vjerovanje u Allahovu Jednoću, tj.ispoljavati uvjerenje da je Allah Jedan i Jedini, a to se manifestuje kroz tri vrste tewhida:

 1. Tewhid Er Rububijje – Vjerovanje da je Allah Jedan, Jedini Stvoritelj, Upravitelj, Vladar….
 2. Tewhid El Uluhijje – Samo Allahu ibadet činiti, samo od Njega pomoć tražiti…
 3. Tewhid El Esma’i wes Sifat – Pričati o Allahu onako kako je to On Sebe opisao u Kur’anu kroz svoja svojstva i lijepa imena.

Moramo ostvariti sve tri vrste tewhida da bi bili muslimani. Rečenica koja je srž tewhida i kojoj su pozivali svi Božiji poslanici je LA ILAHE ILLELLAH. Na tewhidu je utemeljeno vjerovanje svih muslimana

UPAMTIMO: Ne kaže se tehwid, jer to u prijevodu znači požidoviti, već tewhid!!!!

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: