Dova

 • Definicija

De’a – naginjanje, dozivanje, pozivanje, molba upućena od strane nižeg ranga ka višem, od strane slabijeg ka višem. Dova predstavlja traženje koristi za onoga koji je upućuje ili traženje da se od njega otkloni šteta. Dova predstvalja čovjekovo dozivanje Uzvišenog Gospodara u kojm ga moli za pomoć i brigu njemu. Suština dove jeste ispoljavanje svoje potrebe, i priznavanje da nema snage niti moći osim kod Uzvišenog Allaha. Rekao je Uzvišeni: O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allaha je neovisan i hvale dostojan.

 • Utemeljenost dove

Mnogobrojni su ajeti i hadisi koji govore o dovi, ali ćemo ovdje navesti samo neke:

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja kada me zamoli.“

Poslanik a.s. kaže: „Kod Allaha dž.š. je najodabranija stvar dova.“ „Ko ne traži od Allaha dž.š. svoje potrebe, Allah se ljuti na njega.“

 • Vrijednost dove

Mnoge su vrijednosti dove, ali neke od njih su:

– Dova je ibadet, jer Poslanik a.s. kaže: „Dova je ibadet.“

– Dova čuva čovjeka od oholosti, Allah dž.š. kaže: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Me obožavaju – ući će, sigurno, u džehennem, poniženi.’” 

– Plodovi dove su zagarantovani, jer se u hadisu kaže: „Čuo sam Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: ‘Nema nikoga ko uči dove Allahu a da mu On ne da ono što on traži, ili od njega odstrani neku nevolju pod uvjetom da ne traži nešto što je grijeh ili kidanje rodbinskih veza.’“

– Dova mijenja sudbinu, jer Poslanik a.s. kaže: „…Allahovu odredbu ne može promijeniti ništa drugo osim dova…“.

 • Uvjeti za ispravnost dove

Da bi dova bila primljena kod Uzvišenog Allaha, potrebno je ispuniti njene ključne uvjete. Njihov nedostatak uzrokuje odbijanje dove. U te uvjete spadaju:

 1. Iskreno obraćanje Allahu sa skrušenošću i poniznošću;
 2. Ne moliti za grijeh ili prekid rodbinskih veza;
 3. Opskrba, hrana i odjeća ne smiju biti haram i
 4. Ne požurivati sa uslišavanjem dove.
 • Adabi dove

Pored ključnih uvjeta koje jedan musliman treba ispuniti da bi mu dova bila primljena, postoje i neke stvari koje je lijepo uraditi prilikom upućivanja dove, a one su:

 1. Početi dovu spominjanjem Allah;
 2. Doviti Allahu sa onim Njegovim imenom ili onom osobinom koja je najsličnija potrebi koju trebamo;
 3. Prilikom učenja dove okrenuti se prema Kibli i podignuti ruke u visinu;
 4. Biti čvrsto uvjeren u uslišanje dove;
 5. Spuštanje glasa između glasnog i nečujnog učenja;
 6. U dovi treba biti uporan i ustrajan i ponoviti je tri puta, a posebno dove treba upućivati u odabranim vremenima i stanjima.
 • Kome se dova ne odbija?

Postoje osobe kojim Allah dž.š. ne odbija njihovu dovu, a one su:

 1. Osoba kojoj je učinjena nepravda, jer Poslanik a.s. kaže: „Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.”
 2. Pravednom vladaru, jer Poslanik a.s. kaže: Trojici se dova ne odbija: Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena.“
 3. Postaču dok ne iftari;
 4. Roditelju za dijete, jer Poslanik a.s. kaže:”Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete.”
 5. Brat musliman za brata muslimana, jer Poslanik a.s. kaže:”Dova muslimana za odsutnog brata muslimana je uslišana. Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori:‘Amin! I tebi isto tako.”’
 • Na koji način Allah prima dove?

Allahov Poslanik a.s. pojasnio je da se uslišanje dove dešava na jedan od tri sljedeća načina:

 1. Allah će uslišati dovu na dunjaluku i dati ono što se tražilo u dovi;
 2. Zadržat će uslišanje dove za ahiret u obliku nagrade;
 3. Zaštitit će od zla onoga koji je uputio dovu i to srazmjerno upućenoj dovi.
 • Koje dove su najbolje?

Najbolje dove su kur’anske dove, a zatim dove Poslanika a.s. Jedna od kur’anskih dova je: Allahumme rabbena atina fid dunja, haseneten ve fil ahireti, haseneten vekina azaben nar (Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas vatre).

Poslanik a.s. je jedne prilike rekao svojim ashabima: „Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi…To je dova moga brata Zunnuna (Junusa) a.s.: ‘La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin (Nema Boga osim Tebe, Slavljen neka Si, ja sam se prema sebi ogriješio.’“

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: