5. hadis: Hadis o novotarijama u vjeri

Od majke vjernika, majke Abdullahove, Aiše r.a. se prenosi da je rekla: ”Rekao je Poslanik a.s.: ‘Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to je odbačeno.’“ A u Muslimovom predanju stoji: „Ko bude činio nešto što nije od naše stvari, ono je odbačeno.“

Ovaj hadis je kao i hadis o nijjetu jedan od osnova naše vjere. Hadis o nijjetu govori o unutrašnjem uvjetu za ispravnost djela, dok ovaj hadis govori o vanjskom uvjetu za ispravnost djela. Kao što nas Allah neće nagraditi za djelo koje smo uradili u ime nekog/nečeg drugog, a ne u Njgovo ime, tako isto nećemo biti nagrađeni za djelo koje je u suprotnosti sa Kur’anom i sunnetom, makar nam nijjet bio i ispravan.

Tema ovog hadisa je bid’at, odnosno novotarija u vjeri.

Šta je to novotarija? Da li je svaka novotarija zabranjena? Da li postoji lijepa novotarija? Ovo su pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovor u nastavku teksta.

Leksički gledano, riječ bid’at u arapskome jeziku označava nastanak ili pojavljivanje nečega što prije nije postojalo, bilo to u sferi materijanog ili duhovnog poretka stvari. Zato se pojam bid’at u bosanskom jeziku prevodi kao novotarija, tj. novina, novitet, nešto novo, nešto što prije nije postojalo.

Postoji više definicija novotarija, pa ćemo navesti neke:

 • Ibn Tejmije kaže: „Novotarija u vjeri je sve ono što nije propisao Allah ili što nije propisao Njegov Poslanik.“
 • Hafiz Ibn Hadžer kaže: „Novotarija je sve ono što se uvede, a nema svoju osnovu u šerijatu.“
 • Šejh Ibn Usejmin kaže: „Novotarija je sve ono što se od ubjeđenja i djela uvede u vjeru, a suprotno je onome na čemu su bili Vjerovjesnik a.s. i njegovi ashabi.“
 • Imam Sujuti kaže da je to: „…radnja koja je oprečna šerijatu, odnosno koja je u konfrontaciji sa njim.“

Poslanik a.s. kaže: „Čuvajte se novih stvari u vjeri, jer je svaka novina u vjeri novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu, dok svaka zabluda vodi u vatru.”

Dok u drugom hadisu Poslanik a.s. kaže: “Ko uvede u islam lijep sunnet, pa se po njemu radi poslije njega, imaće nagradu poput nagrade onog ko po njemu radi, a da to neće umanjti od njihove nagrade ništa. Ko uvede u islam loš (ružan) sunnet, pa se po njemu radi poslije njega, imaće grijeh poput grijeha onog ko po njemu radi a da to neće umanjti od njihovih grijeha ništa.”

Različita su tumačenja ova na izgled dva oprečna hadisa. Pa tako postoji jedan dio islamskih učenjaka koji bez obzira na drugi hadis, koji govori o lijepim novotarijama, ipak kažu da je svaka novotarija zabranjena. Dok drugi dio islamskih učenjaka kaže da postoje lijepe novotarije, novotarije koje su Allahu mile. Imam Sujuti kaže:Postoje, pak, i novìne koje nisu u konfrontaciji sa šerijatom i u takvim novìnama naši prethodnici nisu vidjeli ništa loše. Čak su neki od njih govorili da su to radnje koje približavaju Uzvišenom Allahu (kurubat), i u pravu su“

Imam Gazali kaže: ‘Nije sve ono što se pojavi kao novina zabranjeno. Zapravo, zabranjena je ona novotarija koja se suprotstavlja ustanovljenom sunnetu” 

Odgovarajući na hadis da su sve novotarije iste Imam Nevevi kaže: ”Ovdje se radi o općem izrazu koji se nadalje precizira (‘am mahsus), a misli se na to da su većina novotarija zablude, a ne sve.’

Imam Šafi kaže: ”Dvije su vrste novìna/novotarija. Jedna je ona koja je oprečna Knjizi ili sunnetu, eseru ili idžmau, ta je novotarija zabluda. A druga novìna je ona koja je inovirala neko dobro i nije oprečna spomenutim izvorima, to je nepokuđena novotarija. A već je Omer za zajedničko klanjanje teravih namaza tokom mjeseca ramazana kazao: ‘Divna je ovo novìna!’, što znači da nije postojala ranije.”

Koje su to lijepe novotarije:

 • Uvođenje drugog ezana za vrijeme džume namaza;
 • Uvođenje 20 rekata teravih namaza;
 • Uvođenje mimbera u džamije;
 • Učenje sure Asr na rastanku…

Koje su ružne novotarije:

 • Staviti se između Allaha i Njegova roba (Nekoga proglasiti nevjernikom ili super vjernikom isl.);
 • Negiranje Božijeg određenja;
 • Pretjerano ukrašavanje džamija;
 • Nepoštivanje autoriteta…

Nakon svega ovoga kao najbolji zaključak ćemo uzeti riječi hafiza Kenana Musića gdje on kaže: „Sve ono što ima utemeljenje u Kur’anu i sunnetu spada u prihvatljive novitete i kao takvo može imati nagradu kod Uzvišenog Gospodara. Posebno trebamo biti oprezni na novotarije u vjerovanju. Kada prve generacije govore o novotarijama, uglavnom se misli na te novotarije. U to vrijeme su pojedini negirali vječnost dženneta i džehennema…Nekada se citriraju predaje prvih generacija muslimana koji vrlo žestoko osuđuju novotare, za djelo koje je možda po mišljenju jednog dijela učenjaka dobro, a po drugom nije.“

Molimo Allaha da nas uputi na pravi put. Amin!!!