Četiri glavne karakteristike islamske tradicije Bošnjaka

Piše: Ahmed Kulanić

Prvo, islamska tradicija Bošnjaka je tradicija rutinizacije (navika) Sunneta (Sunnah – vjerovjesnička moralna i pravna norma) i Džemāʿata (ar. Džamāʿah – jedinstva muslimanske zajednice) u teološkom (vjerskom) i društvenom ili političkom smislu.

U teološkom smislu islamska tradicija Bošnjaka označava vjerovanje u šest načela vjere (imān) i pet načela obavezne vjerske prakse (islām). Šest načela vjere su: vjera u jednog Boga, meleke, Božije knjige, Božije poslanike, Sudnji dan i vjerovanje u Božiju apsolutnu volju (qaḍāʼ) i Božiji apsolutni dizajn (određenje – qadar); a pet načela obavezne vjerske prakse su: unutarnje i vanjsko svjedočanstvo vjere u Boga i Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda, a. s. (šahādah), obavljanje pet dnevnih namaza, post u mjesecu ramazanu, godišnje davanje zekata (zakāt) i jednom u životu obavljanje hadža u Meki (ar. ḥadždž).

U društvenom ili političkom smislu, islamska tradicija Bošnjaka održava ideju ispravnog naslijeđivanja Poslanika Muhammeda, a. s., prihvatajući izbor Ebu Bekra (Abū Bakr) za prvog halifu, potom je slijed nastavljen pravednim halifama Omerom al-Hatabom (ʿUmar al-Khaṭṭāb), Osmanom ibn Affanom (Othmān ibn Affān) i Alijom bin Ebi Talibom (Alī bin Abī Ṭālib).

 

Drugo, važno obilježje islamske tradicije Bošnjaka je tradicionalno slijeđenje hanefijske (Abū Ḥanīfah) škole islamskog prava (šarīʿah/fiqh) i maturidijske (al-Māturīdī) škole islamske doktrine (ʿaqīdah/kalām).

Oni su prednost u hanefijskoj školi pronašli u slobodnoj prosudbi (idžtihād) u islamskim pravnim pitanjima, a u maturidijskoj školi otkrili su snagu racionalne misli u pitanjima temeljnih načela vjere i teologije.

 

Treće, razlikovna karakteristika islamske tradicije Bošnjaka je u njihovom inkluzivnom (uključujućem) pristupu i u pogledu međumuslimanskih odnosa u kojima imaju jednaku ljubav prema Ehl-i beytu (ar. Ahlu-l-bayt) i ashabima (ar. Ahlu-l-aṣhāb), drugim riječima, oni se osjećaju kao muslimani prije nego što pripadaju bilo kojem ekskluzivnom mezhebu (školi mišljenja) bilo u pitanjima šerijata/prava (šarīʿah/fiqh) ili u pitanjima vjerovanja (ʿaqīdah/kalām); i u pogledu međureligijskih odnosa sa sljedbenicima Knjige (ar. Ahlu-l-kitāb), posebno Židovima i kršćanima, otvoreni su za konstruktivni dijalog u svrhu mira i tolerancije.

 

Konačno, četvrta karakteristika islamske tradicije Bošnjaka je njihova posvećenost srednjem putu (Al-Wasaṭiyyah) kao odgovor na sve vrste vjerskog ekstremizma i nasilja.