Al–Higr

Sura El-Hidžr (arapski سورة الحجر, Sūretul Hidžr; bosanski: Kamena zemlja) jest petnaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 99. ajeta i ubraja se u mekanske sure (sure objavljene u Meki). Objavljena je posljednjem Božijem Poslaniku Muhamedu s.a.w.s, ubrzo nakon dvanaeste sure Jusuf, posljednje godine Muhamedovog a.s. boravka u Meki, nakon čega je izbjegao u Medinu, radi stalnih progona od strane protivnika islama.