Sura El-Fatiha

 • Osnovne karakteristike sure El-Fatiha

Prva sura u Kur’anu je El-Fatiha. Onaj ko ne prouči suru El-Fatiha u namazu njegov namaz neće biti ispravan. Poslanik a.s. kaže: “Nema namaza ko ne prouči Fatihu.”

Sura El-Fatiha ima 7 ajet, 25 riječi i 123 slova. Objavljena je u Mekki. To je prva sura koja je objavljena u cijelosti. Ima dvanaest imena. Imam Kurtubi u svom tefsir kaže: “Ova sura ima dvanaest imena.”

Sura El-Fatiha u sebi sadrži cijelo islamsko vjerovanje.

 • Sura El-Fatiha glasi:

BISMILLĀHIR-RAHMĀNIR-RAHĪM

EL-HAMDU LILLĀHI RABBIL-‘ĀLEMĪN

ER-RAHMĀNIR-RAHĪM

MĀLIKI JEVMID-DĪN

IJJĀKE NA’BUDU VE IJJĀKE NESTE’ĪN

IHDINES-SIRĀTAL-MUSTEKĪM

SIRĀTAL-LEZĪNE EN’AMTE ‘ALEJHIM

GAJRIL-MAGDŪBI ‘ALEJHIM

VELED-DĀLLĪN. ĀMĪN

 • Prijevod sure El-Fatiha

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

Milostivog, Samilosnog

Vladara Dana sudnjeg,

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

Uputi nas na Pravi put,

na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali,

niti onih koji su zalutali! Uslišaj Bože!

 • Imena sure El-Fatiha
 1. Es-Salatu – Namaz
 2. Suretul-Hamd – Sura zahvale
 3. Fatihatul-Kitab – Ona koja je na početku Knjige
 4. Ummul-Kitab – Majka Knjige
 5. Ummul-Kur’an – Majka Kur’ana
 6. El-Mesani – Ajeti koji se ponavljaju
 7. El-Kur’anul-‘Azim – Kur’an Veličanstveni
 8. Eš-Šifa – Lijek
 9. Er-Rukja – Učenje Kur’ana s namjerom da se izliječe neke fizičke ili duševne bolesti
 10. El-Esas – Temelj
 11. El-Vafija – Cjelovita
 12. El-Kafijetu – Dovoljna
 • Vrijednost sure El-Fatiha

Od Ubejja prenosi se „da će onom ko recitira (uči) Fatihu biti data zasluga i nagrada kao da je proučio dvije trećine Kur’ana i kao da je dao milostinju svakom čovjeku, vjerniku ili vjernici“

Mudžahid kaže: “Šejtan je četiri puta do ludila uplašen. Kada je bio proklet, kada je protjeran iz dženneta, kada je Muhammed bio poslan i kada je Fatiha bila objavljena.”

Allah dž.š. U hadis i kudsijju kaže: “Podijelio sam namaz između Mene i Mog roba na dva dijela. Pa kada kaže: ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova’, kažem: Zahvaljuje Mi Moj rob. Pa kada kaže: ‘Milostivom, Samilosnom’ kažem: Čini Mi pohvalu Moj rob. Kada kaže: ‘Vladaru Sudnjeg dana’, kažem: Predaje Mi vlast moj rob. A kada kaže: ‘Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo’, kažem: Ovo je između Mene i Mog roba, a Mom robu pripada ono što moli. Kada kaže: ‘Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali’, kažem: Ovo je za Mog roba, a Mom robu pripada ono što traži.”

 • Sura El-Fatiha u Bošnjačkoj tradiciji

—Kako još nazivamo suru El-Fatiha?

Elham

—Kada sve učimo suru El-Fatiha?

Sa Fatihom počinjemo učenje hatme, a običaj je da učač na kraju učenja bilo kojeg dijela Kur’ana, riječima El-Fatiha pozove prisutne da svi zajedno u sebi prouče Fatihu, kako bi uljepšali prethodno učenje Kur’ana. Sa Fatihom počinjemo, ali završavamo život na ovome svijetu. Fatiha za prosječnog bosanskog muslimana zamjenjuje svaku dovu i svaku suru, pa ćemo tako vidjeti da je bosanski muslimani uče nakon ezana, namaza, dove i sl., kao i prije svakog lijepog posla. Fatiha u bosansko-muslimanskom društvu ne predstavlja samo vezu čovjeka, sa Gospodarom, već i vezu živih sa mrtvim, jer njezino učenje je dar i ovoga i onoga svijeta. Sve navedeno pokazuje ogrmnu ljubav muslimana prema učenju Kur’ana, a posebno prema učenju sure El-Fatiha.