Dova poslije namaza – Namaska dova

  • Opšte napomene

Nakon što smo klanjali, proučili zikr i tespih, dižemo svoje ruke i učimo dovu, kod nas poznatu kao namaska dova. Dova se može učiti i na maternjem jeziku, ako se ne zna na arapskom. Poslanik a.s. je učio razne dove nakon namaza, a najpoznatije su sljedeće:

– Sevban r.a. kaže: “Božiji je Poslanik s.a.v.s. po završetku namaza tri puta tražio oprost od Allaha i zatim izgovorio: ‘Allahumme Entesselauu ve minkes selam, tebarekte ja zel dželali vel ikram.‘”

– Muaz ibn Džebel prenosi da ga je jednog dana Poslanik, s.a.v.s., uzeo za ruku i rekao mu: “‘Muaze, doista te volim.’ Muaz mu reče: ‘Božiji Poslaniče, i ja tebe volim.’ ‘Savjetujem ti, Muaze, da nakon svakog namaza proučiš dovu: ‘ALLAHUMME E’INNI ‘ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIK.’ (‘Gospodaru moj, pomozi mi da ustrajem u spominjanju Tebe, u zahvalnosti Tebi i u lijepom robovanju Tebi.’)”

– Ebu Ejjub rekao: ”Nikada nisam klanjao za našim Vjerovjesnikom, a da ga nisam  čuo kako nakon namaza kaže: ‘Allahu moj, oprosti sve moje greške i grijehove. Allahu moj, obaspi me blagodatima,  poživi me, opskbi me, i uputi me da dobra djela činim i lijepo se  ophodim, jer samo Ti možeš čovjeka uputiti da bude dobročinitelj i da se ružnih postupaka klone.’”

– Poslanik a.s. je nakon svakog namaza govorio: ”ALLAHUMME   AFINI FI BEDENI, ALLAHUMME AFINI FI SEM‘I, ALLAHUMME   AFINI FI BESARI. ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL KUFRI VEL FAKR. ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MIN AZABIL KABR. LA ILAHE ILLA ENT.” (“Gospodaru naš, učini zdravim moje tijelo, moj vid, moj sluh. Tražim zaštitu Tvoju od nevjerstva od siromaštvaod kazne u kaburu, i nema drugog božanstva, osim Tebe.”)

– Buharija bilježi predanje od Enesa ibn Malika r.a. koji je rekao: „Najčešća Vjerovjesnikova a.s. dova bila je: “ALLAHUMME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN, VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABEN NAR.” (O Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u vatri).

  • Namaska dova 

E`UZU BILLAHI MINEŠ ŠEJTANIR RADŽIM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL `ALEMIN,

VES SALATU VES SELAMU `ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE `ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN.

ALLAHUMME RABBENA TEKABBEL MINNA HAZIHIS SALATE KEMA TEKABBELTE MIN `IBADIKES SALIHIN.

ALLAHUMME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN, VE KINA `AZABEN NAR.

RABBI DŽ’ALNA MUKIMES SALATI VE MIN ZURRIJJETI, RABBENA VE TEKABBEL DU’A’.

RABBENAGFIRLI VE LI VALIDEJJE VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

AMIN, AMIN, AMIN! BI RAHMETIKE JA ERHAMER RAHIMIN. VE SELAMUN `ALEL MURSELIN, VEL HAMDU LILLAHI RABBIL `ALEMIN!

  • Prijevod

Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda a.s. njegov    rod i drugove njegove.

Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika.

Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre.

Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu!

Oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima na Sudnjem danu. USLIŠAJ BOŽE! USLIŠAJ BOŽE! USLIŠAJ BOŽE!

Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim! Hvala Allahu Gospodaru svjetova!

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: