Rodoslovlje familije Dedić

Prostor gdje su živjeli i danas žive Dedići odgovara nekadašnjem naseljenom mjestu Zukići. Dedić Ajša, treća po redu žena hadži Saliha Imamovića bila je iz ove porodice.

Potomci Dedić Sulje

Potomci Dedić Sulje (1875) su: Ajiša, Halil, Meva, Aiša, Meho, Ahmet i Osman.

AJIŠA je udata za hadži Saliha Imamovića. Ajišina mati je bila Fazlićka iz Luga. Ajiša sa hadži Salihom Imamovićem ima: Šahzu i Abdulaha zvani Ohro.

IMAMOVIĆ ŠAHZA (3.4.1905.-29.3.1980.) se udala za Jahić hadži Husu, u Vršane 1924. godine. Hadži Husini potomci sada uglavnom žive u Slavinovićima i Ši Selu. Više o Šahzi možete pronaći u knjizi „Vukovije“.

IMAMOVIĆ ABDULAH zv. OHRO (1911.-1937.) je bio oženjen Husić Fatimom (1903.-1978.). Oni su imali: Avdulaha zv. Avdo, Sejfulaha zv. Sejfo, Smaju i Fehima. Poslije njegove smrti Fata se preudala za Ibru Herića i rodila Herić Nurifa koji živi u Sarajevu. Podatke o Herić Nurifu možete pronaći u knjizi „Vukovije“, a podatke o familiji Husić Hašima iz Lipovica u knjizi „Vukovijski vremeplov.“

MEVA je bila udata za nekim Zečevićem. Sa njim nije imala potomaka. Poslije njegove smrti udala se u Lukavicu.

AIŠA je udata u Tupković za Mehmeda Ćasurovića.

Potomci Dedić Halila

Potomci Dedić Halila su: Hasan, Fehim i Ferid. Njih je rodila u drugom braku Sajma kći hadži Saliha Imamovića i Pembe Dukić (sestra Saliha Dukića). U prvom braku nije imala djece, a u trećem sa Avdijom Halilovićem (Kuljanovićem) iz Vukovija Donjih imala je Rasima.

DEDIĆ HADŽI HASAN sa ženom Šajkom rođ. Ikanović (kći Đule) ima: hadži Ohrana, Halila, Ćazima, Osmana, Ismeta, Fehima, Ismetu zv. Hajra i Miralema. Hadži Ohran je oženjen Beširović Fatimom iz Dubrava. Ova familija je odselila u Moluhe.

FEHIM sa ženom Kalajevac Nazom iz Dubrava ima: Sajmu, Ziju, Hanu, Kadiru i Minu.

FERID sa ženom Šerifom Bešić iz Džebara ima: Džemilu, Rasima, Fehima, Hasana, Husejna, Mirhata, Fikretu i Medinu.

Potomci Dedić Mehe

Dedić Meho (1902-1950.) je bio oženjen iz Gornjih Dubrava sa Muminović Hanifom, sa kojom je imao: Ramu, Sejfu, Ajšu, Muniru i Hatidžu. Ramo je živio u Tuzli. Bio je oženjen sa Rahimom Balkić i nema potomaka. Ajša je udata u Dedaiće i ima Nedžada i Dževada. Munira je udata za Belkić Ismeta iz Gornjih Dubrava. Hatidža je udata u Kovače za Derviša Fehrića. Sejfo sa Alijom Buljubašić ima: Hanifu udatu u Raince za Šabana Musića, Mehu oženjenog sa Minkom Redžić, Esada koji je oženjen sa Monikom, Hatidžu udatu na Brda za Đedović Himzu i Mejru udatu u Hadžiće.

Potomci Dedić Ahmeta

Dedić Ahmet (1905.) sa Padžić (hadži Ibro) Ajkom (1912.) ima: Halila, Mehmeda, Osmana, Sulju, Kahru, Fadilu i Musiju.

Halil sa Dervišom Mujaknović iz Đurđevika ima: Halidu udatu u Miljanovce za Mehmeda Selimovića, Vahida oženjenog sa Munirom Hamzić iz Tareva, Fahira oženjenog sa Suadom Mumić iz Dubrava i Ajku udatu na Međaš za Dževada Buljubašića.

Mehmed sa Munirom Malkić iz Dubrava ima: Mevludina, Medihu, Nasihu i Maida.

Osman sa Mejrom ima: Amira oženjenog iz Kovača i Amelu udatu u Njemačku.

Suljo sa Nezirom iz Dubravaima ima Sakiba. Sa Eminom Delić iz Lukavice ima: Ibru oženjenog sa Refijom Valjevac, Rahilu udatu u Petrovice za Osmu Mujkića, Sajmu udatu u Banoviće i Samira koji je poginuo u ratu. Suljo je poginuo u rudniku.

Kahro sa Hanifom Kulanić ima: Mirsadu i Sulju.

Fadila je udata u Kovače za Đulagu Smajića, sa kojim ima: Seada, Senaida, Vehida, Sevletu, Mirzetu, Melihu, Velidu i Ferzetu.

Musija je udata u Raince za Salkić Mehmeda, sa kojim ima: Ahmeta i Hasibu. Ahmet je poginuo u ratu.

Potomci Dedić Osmana

Dedić Osman sa Husejnović Fatimom imao je Kadiru i Avdulaha. Kadira je bila udata za Džemala Mujića, pa se posle udala u Prnjavor. Avdulah je oženjen sa Eminom Aščić iz Masla, sa kojima ima: Suhbiju i Suada.

Izvor: Vukovijski vremeplov II – Sejfulah Imamović

Dedić Fatima
Dedić hadži Ibro
Halil i Ibro Dedić
Dedic Suljo, Emina, Ibro, Rahila, Sajma, Samir i hadŽi Ajka
Ferid i Šerifa Dedić
Mehmed i Munira Dedić
Osman, Abdulah, Fatima i Emina Dedić
Rasim Dedić