Početna » Dershana » Tekstovi » Nadnaravnost broja 19 u Kur’anu

Nadnaravnost broja 19 u Kur’anu

Broj 19 se na jedan šifrirani način proteže kroz cijeli Kur’an. Ovaj broj, na koji je Allah dž.š. u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur’ana. Primjere toga možemo navesti slijedećim redoslijedom:

 • Bismilla ima 19 harfova
 • Kur’an je sastavljen od 114 sura (19×6)
 • Prvo objavljeno sure (96. sure) je 19. sure otpozadi
 • Prvi objavljeni ajeti su prvih 5 ajeta 96. sure, a ukupan broj riječi ovih ajeta je 19
 • Prvo objavljeno sure El-Aleq, ima 19 ajeta
 • Posljednje objavljeno sure En-Nasr ima 19 riječi, osim toga prvi ajet ove sure ima 19 harfova
 • U kur’anu se nalazi 114 Bismilla, a to je broj koji je djeljiv sa 19 (114:19=6)
 • 113 kur’anskih poglavlja počinje Bismillom. Jedino poglavlje koje ne počinje Bismillom je 9. sure (Et-Tawba). Poglavlje An-Naml je jedino poglavlje koje ima dvije Bismille. Jedna od ovih Bismilla nalazi se na početku sure, a druga u 30. ajetu. Kada izbrojimo od poglavlja Et-Tawba, koje ne počinje Bismillom, vidjet ćemo da je na 19. mjestu sure En-Naml.
 • Dvadeset sedma sura, En-Naml, koja dolazi nakon 19 sura, ima Bismillu i na početku i u 30. ajetu. Na taj način 27. sura ima dvije Bismille. Dakle, 30. Ajet 27. sure upotpunjuje 114 Bismilla u Kur’anu. Kada saberemo broj sure i broj ajeta (27 i 30), dobijemo broj (57) koji je djeljiv sa brojem 19 (57:19=3).
 • Kada saberemo brojeve sura koje se nalaze između Et-Tawba (9) i En-Naml (27), dobijemo cifru 342, koja je također djeljiva sa 19. (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24+ 25 + 26 + 27 = 342, 342:19=18)
 • Riječ Allah u Kur’anu spominje se na ukupno 2698 mjesta (2698:19=142).
 • Riječ Rahim se spominje na 114 mjesta (114:19=6)
 • U Kur’anu se spominje 30 različitih brojeva

Kada saberemo sve ove brojeve (ne uzimajući u obzir njihovo ponavljanje!), dobit ćemo cifru od 162.146. I ovaj broj je također djeljiv sa 19 (162146:19=8534).

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+ 1000+2000+3000+5000+50000+100000=162.146 (19×8534)

 • Prvo sure u Kur’anu koje ima 19 ajeta je sure El-Infitar. Druga specifičnost ovog poglavlja je i u tome što se završava riječju „Allah“, a to je ujedno i 19. riječ „Allah“ otpozadi.
 • U 50. suri koja počinje sa harfom „kaf“ nalazi se 57 harfova „kaf“ (57:19=3). Druga sura koja između ostalih početnih harfova ima i harf „kaf“ je 42. sura (Ash-Shura), gdje se također ovaj harf ponavlja 57 puta (57:19=3). Pedeseta sura ima 45 ajeta, a kada se saberu ovi brojevi (broj sure i broj ajeta), dobije se broj 95 (95:19=5). četrdeset druga sura ima 53 ajeta. Kada i to saberemo, ponovo dobijemo broj 95 (95:19=5).
 • Brojčana vrijednost riječi „medžid“ koja je u prvom ajetu sure Kaf upotrijebljena u značenju „Kur’an“ iznosi 57 (57:19=3). A, kao što smo i malo čas naglasili, ukupan broj harfa „kaf“ u suri je također 57.
 • Kada saberemo brojeve ajeta u kojima se spominje „kaf“, dobit ćemo cifru od 798, a kada ovu cifru, 798, podijelimo sa 19, dobit ćemo broj 42, koji ujedno predstavlja i redni broj druge sure (Ash-Shura), koja među početnim slovima također ima harf „kaf“.
 • „Nun“ harf se nalazi samo na početku 68. sure (El-Qalam). Ukupan broj harfa „nun“ u ovoj suri iznosi 133 (133:19=7).
 • Kada saberemo ajete (računajući i Bismille) sura koje su djeljive sa 19, dobit ćemo broj 266, koji je također djeljiv sa 19 (266:19=14)

Drugi zanimljivi podaci vezani za broj 19 su sljedeći:

 • Riječ „Resul“ (Poslanik) ponavlja se 513 puta (513:27=19).
 • Riječ „etiu“ (budite pokorni!) ponavlja se 19 puta.
 • Riječ „Rabb“ (gospodar) bez određenog člana „el“ ponavlja se 152 puta (152:8=19).
 • Riječi „abd“ (rob), „abid“ (ona koji robuje) i „ibadet“ (molitva) ukupno se ponavljaju 152 puta (152:8=19).

Prof. dr. Almir Fatić za teoriju o broju 19 kaže: „Od početka lansiranja teorije o broju 19 ukazivano je na određene slabosti te teorije. Naime, postoji doza proizvoljnosti u njoj. Još nešto: argumentacija brojevima nije prihvatljiva u tumačenju Kur’ana.“

Preporučujemo

Stav šerijata o sihru

Piše: Prof. Amel H. ef. Habeš U ovom radu želim da predstavim čitalačkoj masi šta ...