Početna » Dershana » Tekstovi » Između dunjaluka i ahireta

Između dunjaluka i ahireta

Mr. Esnaf-ef. Imamović, imam i hatib Svijetle džamije u Slavinovićima  

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM   

Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na Njegovim svekolikim blagodatima kojim nas daruje, a u njima nalazimo radost, okrepu i nadu da istrajavamo i da Mu stalno budemo zahvalni. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda a.s. koji je poslan ljudskom rodu kao radosna vijesti i opomena prije isteka zemaljskog vremena.   „Ali vi život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je.“ (El A’la, 16-17)   Draga braćo,   danas živimo u vrijeme materijalizma i sve se danas gleda i posmatra kroz njegovu prizmu. Zbog njega se prijateljuje i mrzi, zadovoljno se i srdi se. Ljudi su se u potpunosti predali dunjaluku i slijede njegov tempo koji je on nametnuo, a to je danak koji plaćaju, jer ko se preda dunjaliku i ko ga želi i čiji je on jedini cilj i briga mora mu se podati i slijediti ga. Zauzvrat, a što je veoma pogubno, od dunjaluka će dobiti onoliko koliko mu je određeno, njegovi poslovi biće zbrakni, živjeće poniženo kao rob dunjaluka, nesređenog života, neće biti zadovoljan sa puno niti sretan sa malo. Ova činjenica, čiji smo svjedoci, upravo potvrđuje istinitost Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem riječi,u kojima se kaže: „Čija briga i preokupacija bude samo Dunjaluk Allah će mu zbrkati poslove i dati da se stalno boji siromaštva, a od Dunjaluka neće dobiti osim ono što mu je određeno. Čija namjera bude Ahiret Allah će mu posložiti (urediti, povezati) poslove, i daće mu zadovoljstvo u srcu, i dunjaluk će mu sam doći.“ (Sahih)   مَنْ كَانَتِ الدُّنْ يَا هَََّوُ، فَ رَّقَ اللَّوُ عَلَيْوِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَهُ ب يََْْ عَيْ نَ يْوِ، وَلََْ يَأْتِوِ مِنَ الدُّنْ يَا إِلََّّ مَا كُتِبَ لَوُ، وَمَنْ كَانَتِ الْْخِرَةُ نِيَّتَوُ، جَََعَ اللَّوُ لَوُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ «» لْ وِ، وَأَتَ تْوُ الدُّنْ يَا وَىِ اغِ ةٌ   Na veliku žalost ova ljubav prema dunjaluku prerasla je u veliko natjecanje u sticanju dunjalučkih dobara ne birajući sredstva i načine. Nerijetko se poseže za haram načinima sticanja tih dunjalučkih dobara, a vrlo često se uzurpiraju prava drugih. Ovo natjecanja na nepropisan i haram način među ljudima rađa mržnju i zavist koji prelaze u netrpeljivost i neprijateljstvo, a sve zajedno uništava muslimansko društvo i vodi ga u propast, baš onakokako nam naš Poslanik sallallahu alejhi ve selleme poručuje. Amr b. Avf radijellahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Ebu Ubejdu b. Džerraha u Bahrejn da ubere džizju-harač. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio sporazum sa stanovnicima Bahrejna i za namjesnika im postavio Alla’u b. Hadremija. Ebu Ubejda se vratio sa ukupljenom džizjom iz Bahrejna. To su čule ensarije pa su stigli i klanjali sabah sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kada je klanjao sabah Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo, a oni su ga presreli, a on se nasmijao kad ih je vidio i rekao: „Mislim da ste čuli da je Ebu Ubejda nešto donio iz Bahrejna?“ „Da,“ rekoše oni. On im reče: „Radujte se i očekujte ono što će vas razveseliti. Ja se, tako mi Allaha, za vas ne bojim siromaštva, nego se bojim da vam se dunjaluk ne pruži kao što je pružen onima prije vas, pa ćete se natjecati u njemu kao što su se i oni natjecali pa će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo.“ (Sahih) فَ وَاللَّوِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِينِّ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ ت سَطَ الدُّنْ يَا عَلَيْكُمْ، كَ ا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ لَكُمْ، فَ تَ نَافَسُوىَا كَ ا تَ نَافَسُوىَا، فَ تُ هْلِكَكُمْ كَ ا » أَىْلَكَتْ هُمْ   Dunjaluk je sladak i privlačan kako to prenosi Ebu Seid radijellahu kazavši da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu i rekao: „Zaista je ovaj dunjaluk privlačan i sladak, a Allah vas je učinio namjesnicima na zemlji i gleda kako ćete postupati, zato se pazite dunjaluka i pazite se žena.“ (Sahih)   Čovjeka privlače ovodunjalučkda dobra jer su na prvi pogled slatka i privlačna, međutim treba imati na umu kur’ansku činjenicu da su ona kratka i lažna i nisu stvarana i vječna kaže Uzvišeni: Reci: „Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda.“(En-Nisa, 77) I kaže: “A život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.”(Alu ̒Imran: 185) “Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a onaj svijet je život-kada bi samo oni znali!“ (Er-Rum:64)   Kada ljudi budu svjesni činjenice da je dunjaluk prolazan i da je na njemu uživanje kratko i lažno a da je ahiret vječan i uživanje na njemu pravo i istinsko lahko mu se onda posvetiti ahiretu i svoj život podrediti robovanju Allahu Uzvišenom, a dunjaluk založiti za to i na njemu raditi samo ono što je neophodno za sticanje Allahove nagrade i Njegovog zadovoljstva. Na dunjaluku sijati plodove koje će ubrati na ahiretu i od kojih će imati trajnu koristi kako se kaže u hadisu: „Dunjaluk je njiva oranica za ahiret.“   Da bi nam bilo lakše da radimo i privređujemo za ahiret daleko više nego za dunjaluk trebamo imati na umu i hadis: „Mejita prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Dvoje sevrati a jedno ostaje uz njega; vrate se porodica i imetak a djela ostaju“, jer kada shvatimo da sve što radimo za dunjaluk od sticanja imetka i porodice ostaje iza nas, a samo nas prati ono što smo uradili za ahiret onda ćemo se potruditi da radimo djela koje će naspratiti, od kojih ćemo imati koristi, koja će biti uz nas i koja će biti sebeb Allahove milosti da nas uvede u Džennet. Suprotno tome umanjiće djela koja će ostati iza njega i od kojih neće imati koristi na budućem svijetu. Da bi to još lakše pojmili Allah nam u Kur’anu pravi poređenje i ilustraciju dunjaluka i kaže: „Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.“ (El-Hadid, 20)   I za kraj primijenimo hadis u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:„Budi na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik namjernik.“   Ibn Omer, radijallahu anhu, govorio je: „Kada omrkneš, ne čekaj jutro – tj. da bi uradio nešto za ahiret – a kada osvaneš, ne čekaj noć. Uzmi od svog zdravlja za svojubolest, i od svoga života za svoju smrt.“ (Buharija)   Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji će založiti ovaj prolazni dunjaluk za dugotrajno uživanje na ahiretu. Amin!  

Svijetla džamija, Slavinovići/ petak, 31. januar 2020. godine

Preporučujemo

Neke zanimljivosti u Kur’anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće ...