Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane!

O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane!

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 25. oktobar 2019.  gregorijanske godine, odnosno 26. safer 1441. hidžretske godine.

Vjera islam je vjera mira, vjera tolerancije i dijaloga. Pa tako u Kur’anu možemo naći mnogobrojne ajete koji muslimanima naređuju da se pipadnici drugih vjera poštuju i uvažavaju, da se sa njima uspostavlja odnos koji će biti izgrađen na pravdi, kulturi i poštenju.

Uzvišeni Allah kaže:

“O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, …“ (El-Hugurat, 13.)

„…A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.“ (El-Maide, 48.) 

„I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, – ne i sa onima među njima koji su nepravedni -, i recite: „Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.“(El-Ankebut, 46.)

“Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna.”  (El-Anfal, 61.)

„Nema nikakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa, 114.) 

„Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. – Kao i ovima, tako smo svakom narodulijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti.“(El-En’am: 108.)

„…A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.“ (El-Hagg, 40.)

„…I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“(El-Maide, 2.)

„A vama – vaša vjera, a meni – moja!“ (El-Kafirun, 6.)

Koliko je islam tolerantan prema pripadnicima drugih vijera najbolje nam dokazuje i činjenica da je muslimanu dozvoljeno oženiti jevrejku ili kršćanku. U tom kontekstu prof. dr. Jusuf  El-Kradavi kaže: “U praksi se ovdje radi o velikoj toleranciji islama, jer dopušta da mu domaćica, njegov životni saputnik i majka njegove djece bude nemuslimanka, a dajdže i tetke njegovoj djeci budu nemuslimani.”

Draga braćo, sve ima svoje granice, pa tako i ovo prijateljstvo i tolerancija od strane islama prema jevrejima i kršćanima ima svoje granice, koje su postavljene u tumačenju 34. kur’anskog poziva vjernicima, gdje Allah dž. š. kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah usitinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.” (El-Maide, 51.)

Ko su jevreji i kršćani koji su prešli granice prijateljstva i tolerancije? Ko su jevreji i kršćani koje je zabranjeno uzimati za zaštitnike i prijatelje?

Postoje tri grupe jevreja i kršćana, a možemo reći i uopšte ljudi, koje nije dozvoljeno uzimati za zaštitnike i prijatelje:

  1. Oni koji mrze sve što je islamsko: zakon, propise, običaje…Sve što je islamsko oni odbacuju, bez ikakvog razmišljanja, da li je to dobro ili ne. Za njih su islamski zakoni i islamski propisi nešto što je nazadno i zaostalo, dok su drugi zakoni moderni i napredni. O njima Uzvišeni kaže: „I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici.
    Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?“ (El-Maide, 49-50.)
  • Oni čija su srca sklona neprijateljstvu prema muslimanima. Oni koji ratuju protiv muslimana. Allah dž.š. kaže: „I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! – neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu – pa, Allah zaista prašta i samilostan je.“  (El-Beqare, 190-192.)Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.“ (El-Furqan, 52.)
  • Oni koji ismijavaju i šale se na račun islama i islamskih propisa. O ovoj kategoriji ljudi ćemo ako Bog da više govoriti u 36. kur’anskom pozivu vjernicima.

Braćo, sa ovim nabrojanim kategorijama vjernik, musliman, ne smije biti ni u kakvom prijateljstvu, ali isto tako kao musliman opet mora voditi računa da prema njima bude pravedan i da se ponaša u skladu sa islamskim propisima.

Molim Allaha da nas uputi na pravi put i sačva nas od prokletog šejtana i zlih ljudi. Amin!!!

Preporučujemo

Kazivanje o Davudu a.s. – II dio

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...